Jafnréttisáætlun Tónlistarskóla Seltjarnarness

Jafnréttisáætlun Tónlistarskóla Seltjarnarness er byggð á jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar, sem unnin er samkvæmt 12. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008.

Jafréttisáætlun Tónlistarskóla Seltjarnarness tekur annars vegar til nemenda og hins vegar til starfsfólks þar sem stefnt er  að því að nemendur og starfsfólk nái sem besta árangri. Einnig að skólastarfið taki mið að því að styrkja og efla hvern og einn til framfara og aukins þroska. Markmiðið með áætluninni er meðal annars að tryggja jafnrétti kynjanna í öllu starfi skólans.

 

Nemendur.

Menntun og starfshættir:

Mikilvægt er að hver og einn nemandi fái notið sín á eigin forsendum og að honum sé ekki mismunað á grundvelli kynferðis til dæmis í formi mismunandi kennsluaðferða, námsgagna eða hljóðfæravals.

Öll vinna nemenda skal vera í anda jafnréttis þar sem lögð er áhersla á að þeir rækti með sér samkennd, vináttu og virðingu fyrir skoðunum og lífsgildum annarra. Gætt skal að því að jafnræði sé milli kynja til áhrifa og þátttöku. Einnig skal jafna hlut nemenda við hvert tækifæri þegar þeir koma fram fyrir hönd skólans eins og kostur er.

Ábyrgð: Skólastjórnendur og deildastjórar.

 

Kynbundið ofbeldi, kynbundin og kynferðisleg áreitni:

Unnið skal gegn kynbundnu ofbeldi, kynbundinni og kynferðislegri áreitni enda er slíkt ekki liðið í Tónlistarskóla Seltjarnarness.

Starfsfólk skal fá fræðslu um kynbundið ofbeldi, kynbundna og kynferðislega áreitni og vita hvernig bregðast skuli við komi upp grunur eða vissa um slíka hegðun meðal nemenda skólans

Ábyrgð: Allt starfsfólk skólans

 

 

Starfsfólk.

Ráðingar starfsmanna:

Við nýráðningar starfsfólks verður leitast við að jafna kynjahlutfall. Skal það kyn sem er í minnihluta í starfi því sem auglýst er að öllu jöfnu ganga fyrir ef um jafnhæfa einstaklinga er að ræða.

Ábyrgð: Skólastjórnendur

 

Endurmenntun og starfsþjálfun:

Allt starfsfólk Tónlistarskóla Seltjarnarness á að njóta sömu möguleika til endurmenntunar og starfsþjálfunar.

Ábyrgð: Skólastjórnendur

 

Launajafnrétti:

Launajafnrétti er í Tónlistarskóla Seltjarnarness. Komi annað í ljós skal það leiðrétt.

Ábyrgð: Skólastjórnendur

Samræming atvinnu og fjölskyldulífs:

Mikilvægt er að stuðla að sem bestu jafnvægi á milli atvinnu- og fjölskyldulífs starfsfólks og gera því kleift að samræma starfsskyldur sínar og skyldur gagnvart fjölskyldu eins og kostur er.

Ábyrgð: Skólastjóri

 

Kynbundið ofbeldi, kynbundin og kynferðisleg áreitni:

Kynbundið ofbeldi, kynbundin og/eða kynferðisleg áreitni er ekki liðin í Tónlistarskóla Seltjarnarness. Starfsfólk fái fræðslu um kynbundið ofbeldi, kynbundna og kynferðislega áreitni og það upplýst um hvert skuli leita verði þeir fyrir eða verði vitni að  slíkri hegðun.

Ábyrgð: Skólastjórnendur, trúnaðarmenn

 

Áætlunin gerð í nóvember 2015 og hún yfirfarin í janúar 2020.Jafnréttisáætlun